بزرگراه حقانی -- M106

بزرگراه حقانی -- M106

بزرگراه حقانی -- M106

بزرگراه حقانی -- M106

آدرس : بزرگراه حقانی - مسیر شرق به غرب - بعد از خروجی بزرگراه مدرس شمال - داخل لچکی ( دید از شرق)
متراژ :  38 متر مربع
ابعادچاپ :  910 - 412  سانتی متر  -  افقی 
 

0.00