ضلع غربی میدان صنعت -- M109

ضلع غربی میدان صنعت -- M109

ضلع غربی میدان صنعت -- M109

ضلع غربی میدان صنعت -- M109

آدرس : ضلع غربی میدان صنعت - ابتدای بلوار فرحزادی 
متراژ :  33 متر مربع
ابعادچاپ :  795 - 410  سانتی متر  -  افقی 
 

0.00