خیابان شهید باهنر -- M111

خیابان شهید باهنر -- M111

خیابان شهید باهنر -- M111

خیابان شهید باهنر -- M111

آدرس : خیابان شهید باهنر - ضلع شمال غربی - تقاطع مقدسی ( مژده)  
متراژ :  16 متر مربع
ابعادچاپ :  520  310  سانتی متر  -  افقی 
 

0.00