میدان صادقیه -- M115

میدان صادقیه -- M115

میدان صادقیه -- M115

میدان صادقیه -- M115

آدرس : ضلع شمال غربی میدان صادقیه  
متراژ :  18 متر مربع
ابعادچاپ :  605 - 305  سانتی متر  -  افقی 
 

0.00