اتوبان تهران- کرج، مسیر شرق به غرب، بعد از پل سواره رو آپادانا (تابلوی اول)

جهت
شرق
ارتفاع
480cm
عرض
1610cm
مساحت
77m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
X2

اتوبان تهران- کرج، مسیر شرق به غرب، بعد از پل سواره رو آپادانا (تابلوی اول)

محل قرارگیری