حکیم مسیر شرق به غرب ، لچکی فضای سبز، بزرگرا شیخ فضل ا… شمال

جهت
شرق
ارتفاع
520cm
عرض
1520cm
مساحت
79m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
F8

بزرگراه حکیم مسیر شرق به غرب ، لچکی فضای سبز، بزرگرا شیخ فضل ا... شمال

محل قرارگیری