ابتدای خیابان کامرانیه،نبش خیابان بهمن پور، داخل لچکی

جهت
جنوب شرق
ارتفاع
315cm
عرض
510cm
مساحت
16m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
G5

ابتدای خیابان کامرانیه،نبش خیابان بهمن پور، داخل لچکی

محل قرارگیری