خیابان شهید بهشتی، ضلع شمال غربی تقاطع بزرگراه مدرس

جهت
شرق
نوع سازه
افقی
کد تابلو
L3
ارتفاع
310cm
عرض
515cm
مساحت
16m2

خیابان شهید بهشتی، ضلع شمال غربی تقاطع بزرگراه مدرس

محل قرارگیری