دسته: برچسب:

تقاطع خیابان فیاضی(فرشته) و سعیدی، نبش آقابزرگی

ارتفاع
310cm
عرض
410cm
مساحت
13m2
نوع سازه
عمودی
کد تابلو
i10

تقاطع خیابان فیاضی(فرشته) و سعیدی، نبش آقابزرگی

محل قرارگیری