بالن و سازه بادی

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری