اشتراک بگذارید:

بیلبورد نمایشگاه B6

بیلبورد نمایشگاه B6 - ضلع شمال میدان آلمان

جهت شمال

ارتفاع 400cm

عرض 800cm

مساحت 32m2

نوع سازه افقی

کد B6

بیلبورد نمایشگاه B6