بیلبورد نمایشگاه B11

جهت
جنوب
عرض
900cm
مساحت
45m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B11
ارتفاع
500cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری