بیلبورد نمایشگاه B13

جهت
غرب
عرض
400cm
مساحت
8m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B13
ارتفاع
200cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری