بیلبورد نمایشگاه B15

جهت
شمال شرق
عرض
550cm
مساحت
16/5m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B15
ارتفاع
300cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری