بیلبورد نمایشگاه B17

جهت
شمال
عرض
800cm
مساحت
32m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B17
ارتفاع
400cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری