بیلبورد نمایشگاه B3

جهت
جنوب غرب
عرض
900cm
مساحت
45m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B3
ارتفاع
500cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری