بیلبورد نمایشگاه B7

جهت
شرق
عرض
500cm
مساحت
15m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B7
ارتفاع
300cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری