بیلبورد نمایشگاه B8

جهت
غرب
عرض
800cm
مساحت
40m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B8
ارتفاع
500cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری