بیلبورد نمایشگاه B9

جهت
شمال غرب
عرض
650cm
مساحت
32/5m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B9
ارتفاع
500cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری