تلویزیون نمایشگاه

جهت
شرق
عرض
750cm
مساحت
41/25m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
BTV
ارتفاع
550cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری