تبلیغات چند رسانه ای

Multimedia advertising

اشتراک بگذارید:

Broadcasting

Radio and television advertising is another service of the presenters.

تبلیغات رادیویی
تبلیغات رادیویی نمایشگاه بین المللی

Sponsorship Exhibition is another service of the presenters.

Radio advertising