آزادگان شرق به غرب، 150 متر مانده به پل سواره رو آیت الله سعیدی (جاده ساوه)

جهت
جنوب
ارتفاع
500cm
عرض
1500cm
مساحت
75m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
F42

آزادگان شرق به غرب، 150 متر مانده به پل سواره رو آیت الله سعیدی (جاده ساوه)

محل قرارگیری