آفریقای شمالی الهیه

جهت
جنوب
ارتفاع
355cm
عرض
520cm
مساحت
18m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
I12

آفریقای شمالی الهیه

محل قرارگیری