خیابان شهید باهنر(نیاوران)، ضلع شمال غربی تقاطع مقدسی (مژده)

جهت
جنوب شرق
ارتفاع
310cm
عرض
520cm
مساحت
16m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
Y2

خیابان شهید باهنر(نیاوران)، ضلع شمال غربی تقاطع مقدسی (مژده)

محل قرارگیری