بیلبورد جاده نمایشگاه در 23 پایه می باشد.

( 18 پایه پشت و رو با ابعاد 600 در 300 سانتی متر به مساحت 18 متر مربع )

( 5 پایه پشت و رو با ابعاد 700 در 350 سانتی متر به مساحت 24.5 متر مربع )

جهت
شرق غرب
نوع سازه
عمودی
کد تابلو
C

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری