خیابان جمهوری ، نبش خیابان شیخ هادی

جهت
غرب
ارتفاع
510cm
عرض
310cm
مساحت
16m2
نوع سازه
عمودی
کد تابلو
S6

خیابان جمهوری ، نبش خیابان شیخ هادی

محل قرارگیری