ضلع جنوب غربی میدان آرژانتین

جهت
شرق
ارتفاع
330cm
عرض
515cm
مساحت
17m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
O5

ضلع جنوب غربی میدان آرژانتین

محل قرارگیری