مدرس نرسیده به حکیم

جهت
شمال
نوع سازه
افقی
کد تابلو
A18
ارتفاع
410cm
عرض
1010cm
مساحت
42m2

مدرس نرسیده به حکیم

محل قرارگیری