میرداماد بعد از پایتخت

جهت
غرب
ارتفاع
510cm
عرض
310cm
مساحت
16m2
نوع سازه
عمودی
کد تابلو
k13

میرداماد بعد از پایتخت

محل قرارگیری