بیلبورد نمایشگاه B12

جهت
شمال
عرض
600cm
مساحت
18m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B12
ارتفاع
300cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری