بیلبورد نمایشگاه B4

جهت
جنوب
عرض
800cm
مساحت
32m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B4
ارتفاع
400cm

نمایشگاه بین المللی

محل قرارگیری