همت غرب به شرق، نبش خیابان توانیر

جهت
غرب
ارتفاع
740cm
عرض
1100cm
مساحت
82m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
B19

همت غرب به شرق، نبش خیابان توانیر

محل قرارگیری