بزرگراه چمران،پیشانی پل نمایشگاه

جهت
غرب
ارتفاع
1440cm
عرض
300cm
مساحت
43m2
نوع سازه
افقی
کد تابلو
E18

بزرگراه شهید چمران،پیشانی پل نمایشگاه

محل قرارگیری