کارگر جلال

جهت
جنوب
نوع سازه
افقی
کد تابلو
R3
ارتفاع
326cm
عرض
528cm
مساحت
18m2

کارگر جلال

محل قرارگیری